Tel 93 803 19 50

Mida del text:

Gran
Normal
Petit

Aquest lloc web utilitza el Open Source Content Management System Plone i ha estat dissenyat per a ser completament accessible i usable, funcionant d’acord amb les Guies d’accessibilitat de contingut web (WCAG v1.0). Si hi ha quelcom en aquest lloc — relacionat amb l’accessibilitat o la validació — que no va d’acord amb els estàndards, contacteu amb l’ Administració del lloc web, i no pas amb l’Equip de Plone.

Tecles d’accés
Les tecles d’accés són un dispositiu de navegació que us permet visitar aquest lloc web utilitzant el teclat.

Tecles d’accés disponibles
Aquest lloc web utilitza una configuració que coincideix gairabé amb la majoria de recomanacions d’accessibilitat internacionals. Aquestes són:

1 — Pàgina d’inici
2 — Salta al contingut
3 — Mapa del lloc
4 — Focus al camp de cerca
5 — Cerca avançada
6 — Arbre de navegació
9 — Informació de contacte
0 — Detalls de les claus d’accés

Declaració d’accessibilitat
Ens hem compromès a fer servir el nostre coneixement i la comprensió de la manera en què les diferents persones accedeixen a internet, per tal de desenvolupar un lloc web que sigui clar i simple d’utilitzar per a tothom.

Validació
Hem utilitzat XHTML 1.0 i CSS que està en conformitat amb les especificacions, com dictamina el W3C perquè creiem que la usabilitat i l’accessibilitat han de tenir una base sòlida. Si hi ha res en aquest lloc web que no valida correctament, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’Administració del lloc web, i no pas amb l’Equip de Plone.

També hem procurat aconseguir l’accessibilitat AA mesurada segons la versió 1.0 de WCAG. No obstant, tenim en compte que el nombre de regles del WCAG són subjectives — i, tot i que pensem que les hem acomplert, la seva interpretació pot variar en algunes instàncies.